تخفیفات ویژه

*همراهان گرامی،بااعلام نظرات خود درخصوص کیفیت و کمیت غذاها را ما درارائه خدمات بهتریاری فرمایید*

*همراهان محترم،هزینه بسته بندی درقیمت ها لحاظ گردیده است*

تصویرغذاها نمایشی می باشد، وغذادرظرف یکبارمصرف ارائه می گردد.