تخفیفات ویژه

تذکرمهم :همراهان گرامی درانتخاب آدرس ومنطقه (فقط درمناطق موجود پیک ارسال می گردد)دقت فرمائید،هزینه پیک باتوجه به منطقه انتخابی تعیین وقابل برگشت نمی باشد.

*همراهان گرامی،بااعلام نظرات خود درخصوص کیفیت و کمیت غذاها را ما درارائه خدمات بهتریاری فرمایید*

*همراهان محترم،هزینه بسته بندی درقیمت ها لحاظ گردیده است*

تصویرغذاها نمایشی می باشد، وغذادرظرف یکبارمصرف ارائه می گردد.