اعلام شکایات مشتریان به صورت حضوری و تلفنی امکان پذیر می باشد.

انتقادات و پیشنهادات شما به صورت حضوری به آدرس : اصفهان -خیابان سروش - نبش چهارراه عسگریه -کباب و جوجه وبریان جوادیان

تلفن شکایات و پیشنهادات : 09133885659